Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu.

Informujemy, że na terenie szkoły stosowany jest MONITROING WIZYJNY.

O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima, ul. Wita Stwosza 1a/1b, 73-110 Stargard.

  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani / Pan mogą się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mail: iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713.

  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w szkole, na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.).

  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie, ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 10 dni od dnia nagrania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  7. Ma Pani / Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nie podanie danych skutkuje odmową wstępu na teren Administratora.

  9. W szkole został ustanowiony REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO który dostępny jest w sekretariacie szkoły.