Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima, ul. Wita Stwosza 1a/1b, 73-110 Stargard.

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pan/Pani może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713.

 3. Daneosoboweprzetwarzanesąnapodstawieprzepisówprawa(Ustawazdnia14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.); na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) RODO.

  Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w realizacji celu promocji wydarzeń edukacyjnych oraz promocji szkoły - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) RODO.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz dla ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które nam pomagają w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia nauki w szkole.

 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, o ile naruszone zostaną przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 9. Jest Pan/Pani zobowiązany do podania danych osobowych wymaganych w przepisach prawa, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Szkole. Publikacja wizerunku uzależniona jest od dobrowolnej zgody.