Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Program "Za życiem"

 

 

 

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie przy ul. Wita Stwosza 1a/1b powołany został Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, który w okresie od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r. realizuje zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”.  Realizacja zadania polega na organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zależności od potrzeb dziecka przy udziale terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Do szczególnych zadań wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
 • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • prowadzenie akcji informacyjnych,
 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może:

 • udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
 • zapewnić specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od potrzeb dziecka,
 • zapewnić konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej oraz innych form kompleksowej pomocy, ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, z ośrodkiem pomocy społecznej oraz z jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przy Szkole Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie dziecko objęte jest wsparciem:

 1. neurologa dziecięcego,
 2. psychologa,
 3. neurologopedy,
 4. logopedy,
 5. rehabilitanta,
 6. fizjoterapeuty,
 7. specjalisty Integracji Sensorycznej,
 8. tyflopedagoga,
 9. surdopedagoga,
 10. oligofrenopedagoga,
 11. pedagoga wczesnego wspomagania.

Drogi Rodzicu.
Jeśli zaniepokoi Cię rozwój Twojego dziecka w wieku od urodzenia do 3 lat zgłoś się osobiście lub zadzwoń do koordynatora ośrodka (dyrektora szkoły) dr n. med. Wandy Nowickiej - tel. 91 578 73 46 lub 506 036 408.