Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców

Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi wspiera nauczycieli i rodzinę w trudnym procesie wychowania i nauki dziecka poprzez:

  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (zajęcia otwarte, konferencje),
  • organizowanie wycieczek i rajdów,
  • prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci z niepełnosprawnością do 6. roku życia,
  • prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
  • prowadzenie Grupy Terapii i Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie działa od 2002 roku, a status prawny uzyskało w czerwcu 2004 roku z siedzibą w naszej szkole. Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli, rodziców oraz opiekunów dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi fizycznymi i intelektualnymi ze Stargardu Szczecińskiego i jego okolic. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia, pomocy i informacji nauczycielom oraz rodzicom, którzy pracują i opiekują się dziećmi wymagającymi specjalnej troski ze względu na ich trudności rozwojowe  i wychowawcze.

Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków oraz dla osób zainteresowanych spotkania ze specjalistami i przedstawicielami instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin. Podczas spotkań nauczyciele i rodzice mogą teoretycznie oraz praktycznie zapoznać się z metodami i formami pracy wspomagającymi usprawnianie obniżonych funkcji rozwojowych dziecka, poszerzają swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania środków na rehabilitację, zaznajamiają się z podstawami prawnymi związanymi z kształceniem, opieką i wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Nauczyciele, rodzice i opiekunowie spotykają się również indywidualnie ze specjalistami, między innymi z psychologiem, pedagogami, rehabilitantami, dzieląc się swoimi trudnościami i troskami oraz uzyskując profesjonalne wsparcie w poszukiwaniu sposobów komunikowania się z dzieckiem, a także pełniejszego poznawania jego potrzeb i oczekiwań.

Od roku 2004 członkowie Stowarzyszenia prowadzą Grupę Terapii i Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. W ramach Grupy rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) korzystają z różnych form zajęć i spotkań służących wspieraniu ich w trudnej pracy rehabilitacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej. Dla rodziców i opiekunów organizowane były spotkania z prawnikiem, lekarzem, a także zajęcia z podstawowej obsługi komputera i zdrowego żywienia (wspólne gotowanie).

Rodzice i opiekunowie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych w formie wspólnych wyjazdów do kina, teatru, nad morze, do ogrodów dendrologicznych, biorą udział w spotkaniach okolicznościowych (np. Dzień Matki, Andrzejki, Wigilia), a także uczestniczą w pieszych rajdach i wycieczkach. Udział rodziców i opiekunów we wszystkich spotkaniach i wyjazdach jest nieodpłatny, ponieważ finansuje je - w miarę swych możliwości - Stowarzyszenie, przekazując na ten cel pieniądze uzyskane ze składek członkowskich oraz uzyskane od Sponsorów.

Od listopada 2006 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie pt. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci. Jest to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są zajęcia dla dzieci do 6. roku życia z różnymi psychofizycznymi dysfunkcjami i zaburzeniami rozwoju. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju: pedagodzy (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog), psycholog, logopeda, rehabilitant, muzykoterapeuta i doradca rodzinny. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej z zastosowaniem różnorodnych metod np.: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Metoda Knillów, Metoda Dobrego Startu, muzykoterapia, arteterapia, aromatoterapia, chromatoterapia oraz ćwiczenia relaksacyjne. Rodzice z dzieckiem mogą skonsultować się z psychologiem czy z logopedą,  uzyskując diagnozę w zakresie stopnia trudności rozwojowych dziecka oraz porady w zakresie pracy i wychowania.

Stowarzyszenie realizuje także zadanie obejmujące zajęcia dogoterapii prowadzone dla dzieci z upośledzeniem sprawności umysłowej stopnia głębokiego, z autyzmem i z niesprawnością ruchową. Zajęcia dogoterapii prowadzone są przez przygotowanego terapeutę, którego specjalnie wyszkolony pies posiada certyfikat Związku Kynologicznego. Celem dogoterapii jest stymulowanie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, wyzwalanie spontanicznych reakcji dziecka, pokonywanie lęku oraz uczenie nawiązywania relacji z osobami i zwierzętami.

Zarówno program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz zajęcia dogoterapii finansowane są przez Stowarzyszenie ze składek i z uzyskanych wpłat Sponsorów, dzięki czemu udział dzieci i rodziców w tych zajęciach jest także nieodpłatny.

Kilka fotograficzynych pamiątek:

1. Kołobrzeg

2. Przelewice - Ogród Dendrologiczny

3. Szczecin - Teatr Polski i Współczesny

      

4. Stargard - Ulica Magiczna