Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Struktura Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadpodstawową dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem Szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości), aktywnego dorosłego życia w tym również w przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Okres kształcenia wynosi trzy lata, z możliwością przedłużenia edukacji o jeden rok.
Po ukończeniu szkoły uczniowie nie zdobywają kwalifikacji zawodowych, są jednak wyposażeni w umiejętności niezbędne do podjęcia pracy.

Zajęcia z zakresu przysposobienia do pracy realizowane są w pracowniach: gastronomicznej, ogrodniczej oraz rękodzielnictwa. Oprócz przedmiotów związanych bezpośrednio z umiejętnościami pracowniczymi, szkoła kształtuje sylwetkę ucznia przez realizację zajęć z zakresu: funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć kształtujących kreatywność, wychowania fizycznego, religii/etyki oraz zajęć rewalidacyjnych.